Privacy disclaimer

DURAMA BV (‘Durama) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Regulation (EU) 2016/679) (hierna: AVG) en elke nationale en Europese regelgeving die deze verordening implementeert of aanvult.

Onderneming: Durama, gevestigd te 8700 Tielt, Tenhovestraat 14, ondernemingsnummer BE 0418.494.523, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Durama
Tenhovestraat 14
8700 TIELT
Tel: 051/ 67 90 99
E-mail: info@durama.be
Website: durama.be
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken:

Offerteaanvraag:

Durama verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u een offerte hebt aangevraagd voor onze diensten. We verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opmaken van een gepersonaliseerde offerte, alsook om u te kunnen contacteren indien nodig. De rechtsgrond voor deze verwerking betreft het voldoen aan een verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst (art. 6.1. b) AVG). De betreffende gegevens worden opgevraagd bij de betrokkene zelf en zijn noodzakelijk om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Klantenbeheer:

Durama verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u met ons een overeenkomst bent aangegaan voor het uitvoeren van een werk. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die we noodzakelijk achten om de overeenkomst uit te voeren, alsook de persoonsgegevens die u gebeurlijk zelf aan ons verstrekt. Dit betreft ook het bijhouden van uw contactgegevens zodat wij u kunnen contacteren indien nodig. De rechtsgrond voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Durama (art. 6.1. b) AVG). De betreffende gegevens worden opgevraagd bij de betrokkene zelf en zijn noodzakelijk om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Beheer van leveranciers en tussenpersonen:

Durama verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat wij een beroep doen op uw diensten of omdat u aannemingswerken uitvoert in onze opdracht. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die we noodzakelijk achten voor de uitvoering van de overeenkomst, om uw diensten te kunnen beoordelen, betalingen uit te voeren en u te kunnen contacteren indien nodig. De rechtsgrond voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Durama (art. 6.1. b) AVG). De betreffende gegevens worden opgevraagd bij de betrokkene zelf of worden via openbare bronnen verkregen en zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en goede uitvoering van de overeenkomst.

Wettelijke verplichtingen:

Durama is in bepaalde gevallen genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken opdat wij zouden voldoen aan dwingende wetgeving die op ons rust. Dit betreft o.a. fiscale regelgeving en boekhoudkundige verplichtingen. De rechtsgrond voor deze verwerking betreft het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6.1. c) AVG). Durama is gerechtigd deze gegevens op te vragen bij de betrokkene zelf of bij derden of deze via openbare bronnen te raadplegen.

Categorieën persoonsgegevens die wij verwerk:

Durama verwerkt gebeurlijk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Offerteaanvraag / klantenbeheer

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Plaats waar de dienstverlening dient te worden uitgevoerd
 • Specificaties omtrent de uit te voeren opdracht
 • Gegevens die u gebeurlijk zelf aan Durama hebt verstrekt

Beheer van leveranciers en tussenpersonen

 • Persoonlijke identificatiegegevens van de onderneming en eventuele contactpersonen
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Professionele gegevens (beroep, aanbod diensten, professionele ervaring)
 • Overeenkomsten en afspraken
 • Prestaties / evaluatie

Boekhouding:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Geleverde of ontvangen diensten
 • Financiële transacties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Durama verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, tenzij in het geval dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met hem en u expliciet toestemming geeft voor de verwerking.

De website van Durama heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of Durama hiertoe gehouden is op basis van dwingende wetgeving. Durama kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Durama zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@durama.be .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Durama neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Durama kiest steeds voor (software)leveranciers die voldoende waarborgen bieden op het gebied van dataveiligheid en beschikbaarheid.

Als u toch de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Durama via info@durama.be .

Delen van persoonsgegevens met derden:

Durama verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst met u of in het geval hij een gerechtvaardigd belang heeft (vb. voor het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering). Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Om zijn dienstverlening te kunnen garanderen zullen persoonsgegevens door Durama in voorkomend geval gedeeld worden met logistieke partners, (onder)aannemers, professionele raadgevers, IT-dienstverleners en andere tussenpersonen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Durama, wordt er echter een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Durama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Durama neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren:

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houdt Durama uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Hij houdt uw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen of om zijn diensten op een correcte manier te kunnen verlenen of omdat hij een gerechtvaardigd belang heeft om die persoonsgegevens bij te houden.

Durama hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens klanten: bewaartermijn van 10 jaar na einde overeenkomst.
 • Persoonsgegevens offerteaanvrager: bewaring zolang deze gegevens noodzakelijk zijn om met u in contact te kunnen treden tot maximaal één maand na de vervaldatum van de offerte. Verdere verwerking is evenwel mogelijk als daartoe een andere rechtsgrond bestaat.
 • Persoonsgegevens leveranciers en tussenpersonen: bewaartermijn van 10 jaar na einde (leveranciers)relatie;
 • Naleving wettelijke verplichtingen: bewaring gedurende de termijn die voorgeschreven is door de betreffende wetgeving.
 • Geschillenbeheer: In geval van een geschil, van welke aard ook, zal Durama gerechtigd zijn persoonsgegevens langer te verwerken indien dit noodzakelijk is ter verdediging van zijn belangen. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Durama. De betreffende persoonsgegevens worden bijgehouden tot het geschil definitief een einde neemt, doch zonder afbreuk te doen aan bovenstaande bewaartermijnen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

De website durama.be maakt gebruik van cookies. Alle informatie hieromtrent, met inbegrip van het soort cookies die worden verzameld en de bewaartermijn, vindt u terug in de cookie policy.

Uw rechten t.a.v. Durma

U heeft principieel verschillende rechten t.a.v. Durama in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

 • Recht op inzage: U heeft het recht bij Durama te informeren welke persoonsgegevens hij over u verzamelt en hiervan een kopie te bekomen.
 • Recht op verbetering: Indien u meent dat uw gegevens niet juist of actueel zijn, kunt u vragen om deze te corrigeren.
 • Recht van bezwaar: U kunt Durama vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het beperken van de verwerking: U kunt Durama vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer hij de juistheid van uw persoonsgegevens moet controleren.
 • Recht op vergetelheid of verwijdering: U heeft het recht om Durama te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als hij wettelijk verplicht is of op basis van een andere rechtsgrond gerechtigd is om bepaalde persoonsgegevens langer bij te houden, zal hij echter niet aan dit verzoek kunnen voldoen.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Dit betekent dat u bij Durama een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hij van u bezit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of deze naar een andere door u genoemde instantie te versturen.

U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te richten naar info@durama.be of dit per brief te laten weten op het adres 8700 TIELT, Tenhovestraat 14. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of uitoefening van een ander recht door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Durama houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, uiterlijk binnen de maand na ontvangst ervan. Indien deze termijn echter om de één of andere reden niet haalbaar zou zijn, zal hij u dit binnen de maand laten weten en toelichten hoe dit komt. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

U dient wel voor ogen te houden dat Durama gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek, dit omwille van zijn wettelijke verplichtingen, zijn gerechtvaardigde belangen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Update Privacy Policy: Durama is gerechtigd om deze Privacy Policy te wijzigen wanneer hij dit noodzakelijk acht. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven, te raadplegen.

Klacht indienen bij gegevensbeschermingsautoriteit: Durama wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact